Tjernene i marka

Selv om Pussemyrtjernet er så lite at det knapt kan kalles et tjern er det 15 tjern i marka. Tientjern ligger lengst syd og Lundertjern lengst nord. Ellers er de andre tjernene spredt rundt omkring. Både Stampetjernet, Tientjernet og Tretjernet ligger lett tilgjengelig fra vei.

 

Alle de andre tjernene er et godt stykke inne i skogen og det er få eller ingen skogsveier til dem, kun stier eller å gå i terrenget. Ett av tjernene kan egentlig ikke kalles et tjern, fordi det er oppdemmet med en stor demning og det er Bæregtjernet. Det har vært vurdert å fjerne demningen på Bæregtjernet, så vel som på de andre tjernene med demning, men den som demmer opp Bæregtjernet er størst og det vil påvirke Bæregtjernet og omgivelsene om den blir revet.

 

Demningen på Lundertjernet er så liten at den ikke vil berøre vannstanden på tjernet mer enn en drøy halvmeter, mens på Tientjernet er situasjonen en annen, der vil tjernet nesten bli borte. Det er enda et oppdemmet vann som ikke kan regnes som tjern og det er Lunderåsdammen, som også vil bli borte om demningen blir revet.

 

Bakgrunnen for å fjerne demningene er at NVE gjev Nedre Romerike Vannverk AS løyve til å legge ned ti damanlegg som demmer opp magasina Holnippeldammen, Lunderåsdammen, Lundertjernet, Bæreggtjernet, Tientjern, Senneruddammen, Abbortjern, Østbyputten, Åmodtdammen og Ramstadsjøen.

 

Stampetjernet i Skedsmo og Tientjernet i Fet er begge badevann. Ved Stampetjern er det både parkeringsplass, stor fin plen og badestrand, mens Tientjern har ingen av de nevnte fasiliteter, men er et fint tjern å bade i. Flere av de andre tjernene i marka er myrtjern og er lite egnet som badevann. Lundertjern og Tretjern har tidligere vært brukt som drikkevannskilde og Tretjern er det fortsatt for noen få. Bæregtjern og Hotvettjern er tjern som det kan bades i. Lunderåsdammen kan også benyttes som badevann.