Torvmåsan

Torvmåsan ligger i Faldalen, et skogområde i Fet og er litt bortgjemt uten synlige stier dit, men terrenget er åpent og oversiktelig på grunn av hogst. Stiene som en gang var her er vanskelige å finne, mye på grunn av hogsten og gjenvokst skog etter hogst, samt lite bruk av stiene i området.


Det er ikke langt fra Småtjerna eller Kohinor, men det ligger litt inne i skogen, av det som er igjen av den. Den enkleste måten å komme seg dit er å følge skogsveien som begynner ved snuplassen i nærheten av Småtjerna. Kongsrudmåsavegen går ikke til Torvmåsan og er heller ikke mye til vei, mer et spor etter en skogsmaskin.


Kongsrudmåsavegen kan følges et stykke og så må man ut i terrenget. Selve Torvmåsan er delvis gjenvokst av spredt skog. Begge Torvhusene som sto her har falt sammen. Det ene for flere år siden, mens det som sto lengst, falt sammen under høststormen i 2018.


I nærheten av Torvmåsan finnes en annen myr som heter Slåttemyra, etter min mening Faldalskogens flotteste myr. Her har det i sin tid vært drevet slått, derav navnet på myra. Slått var det mye av i riktig gamle dager, før bonden hadde egen eng, så da måtte han ut på myrer for å finne graset storr.


"Slåttemyr er en av de mest truede naturtypene vi har i Norge. Regelmessig slått gjennom hundrevis av år har formet slåttemyrene. Disse myrene er ofte svært artsrike, og de er blant annet viktige levesteder for fugler og sjeldne orkidéer."

Teksten er hentet fra miljøstatus.no, en del av Miljødirektoratet.


Fra Torvmåsan er det ikke lange skogsturen til Kohinor og videre til Ruserud og Pussemyra. Veien som går opp fra Skårer i Fet ender ikke så langt unna Torvmåsan og kan brukes for å komme raskt opp i skogen. Motorisert ferdsel er ikke tillatt på denne veien, så den er sperret med bom.

Skogstur langs den delvis forsvunnede skogsveien

Den mest spennende skogsturen til Torvmåsan er gå fra Småtjerna og følge en gammel skogsvei som er delvis forsvunnet. Der har det vært hogst gjennom mange år i området og en del av skogen som har vokst til igjen er ganske tett og gjennom den skogen går den delvis forsvunnede skogsveien.


Skogsveien begynner egentlig nede ved snuplassen ved Småtjernsmyra, men er helt forsvunnet der og blir ikke å finne før litt oppe i skogen. Over hogstfeltet går stien et sted. Den har delvis forsvunnet derfra. Vel framme ved Torvmåsan er stien videre også til stede og ikke.

Flere poster i samme kategori